ALL   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   SCI期刊名:   期刊ISSN:   研究方向:   影响因子: -   结果排序:

研究方向查看:
计算机科学(143)  
【查看更多领域】    【查看全部领域】

研究方向:计算机科学,字母K开头的期刊共有:2份
ISSN期刊名总点评数总查看数
0219-1377KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS
KNOWL INF SYST
3430185
0950-7051KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS
KNOWL-BASED SYST
59591478
首页    上一页    下一页    尾页  (第1/1页)